Online marketing kivitelezésre vonatkozó, vállalkozási és megbízási szerződés elemeket vegyesen tartalmazó
együttműködési szerződés

amely létrejött egyrészről Megbízó, egyben Adatkezelő),

másrészről a
Richárd27.hu Kft.
Székhely: 2600 Vác Gyökér utca 15.
Adószám: 23473074-2-13
Képviselője: Temesvári Richárd

Elsődleges kapcsolattartási e-mail cím: munka@websiker-ugynokseg.hu;
telefonszám: +36 20 974 6601

Bankszámlaszáma: HU46 10700323-71622765-51100005-CIB
mint ügynök és kivitelezési vezető (a továbbiakban: Kivitelező, egyben Adatfeldolgozó), mint szerződő felek (a továbbiakban Megbízó és Kivitelező, külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal és feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

  1. A Megbízó megbízza a Kivitelezőt a weboldalával és egyéb internetes megjelenésével kapcsolatos ügyeinek intézésével,  amelyeket a Felek az 1. számú mellékletben részleteznek. Az 1. számú melléklet itt érthető el: https://docs.google.com/document/d/1J8b9oCMLtv3Agive0SxTtCupx9CWwVv6zw0l66usC3M/edit?usp=sharing
   Az 1. számú melléklet tételei választási lehetőségek, a Megbízó nem köteles minden esetben a Kivitelezőtől igénybe venni minden szolgáltatást, a Kivitelező pedig nem köteles vállalni minden megbízást. A Felek a választott feladatokat kiegészíthetik, módosíthatják  az 1. sz. melléklet közös aláírással történő módosításán túl a hivatalos e-mail címeikről folytatott levelezéssel is amely bizonyító erejűen igazolja módosításra vonatkozó megállapodásukat.
  2. A Kivitelező a megbízásokat – elvégzendő feladatokat – e-mailben fogadja a hello@websiker-ugynokseg.hu e-mail címen, amelyből rögzíti a kérést a Kivitelező Ügyfél- és feladat nyilvántartó rendszerébe – továbbiakban CRM. A feladat megérkezéséről automatikus válasz e-mailt kap Megrendelő. 
  3. A Kivitelező a beérkezett feladatról igény szerint előzetes, hozzávetőleges kalkulációt jelöl meg válasz e-mailben a Megbízónak az elkészülési határidő és várható költség tekintetében.
  4. A Kivitelező az elvállalt megbízásokat perc alapú elszámolásban végzi, amelyről pontos, naprakész elszámolást vezet CRM rendszerében.
   Az adott munkáról készült elszámolásról Megbízó minden alkalommal automatikus e-mailt kap az elvégzett munka leírásával, a munkavégző személyével és a munkavégzés pontos időpontjával.
   Kivitelező az elszámoláshoz továbbá online frissülő, egyedi és ellenőrizhető, biztonságos Google Táblázatot készít, amelyhez Megbízó hozzáférést kap, így nyomon követheti az elvégzett, elszámolt feladatokat a szerződéskötéstől kezdve, listába rendezve.
  5. Megbízó engedélyezi, hogy a Kivitelező a Megbízó domain neveivel és tárhelyével kapcsolatban közvetítői ügynöki tevékenység keretében és kizárólag a Megbízó rendelkezése alapján domain és tárhelyszolgáltató közreműködőt (a továbbiakban: további adatfeldolgozót) vegyen igénybe. Az igénybevett szolgáltató(k) adatairól, adatvédelmi szabályzatáról, hozzáférésekről a Kivitelező minden esetben írásban tájékoztatja a Megbízót.
  6. A Megbízó hozzájárul , hogy a Kivitelező a jelen szerződés teljesítése érdekében, önálló döntése alapján további közreműködő(ke)t (egyben további adatfeldolgozókat)  vegyen igénybe. Az elvégzett munkáért minden esetben a Kivitelező felelős, aki a további közreműködők tevékenységéért is úgy felel, mintha maga látná el az azok által elvégzett feladatokat.
  7. Megbízó kérheti egy megbízás előzetes, pontos kalkulációjának elkészítését is, amelyet Kivitelező megbízásként, percdíjas elszámolásban készít el.
   A megbízás az előzetes kalkuláció szerinti áron való elkészítése esetén a percalapú elszámolás nem érvényes, Felek a kalkulált és megegyezett árral számolják el a megbízást a vele való munkaidő figyelembe vétele nélkül. Az elszámolás típusát – “előzetes kalkuláció szerinti” vagy “percalapú” minden esetben a Megbízó választhatja ki. Amennyiben külön nem rendelkezik a választásáról, felek a “percalapú elszámolást” alkalmazzák alapértelmezett elszámolási formaként. Az egyes munkák megkezdése után az elszámolási forma nem változtatható. 
  8. A megbízás és egyben jelen szerződés elfogadásának minősül a Megbízó részéről, amennyiben Megbízó az elfogadáshoz szükséges űrlapot kitölti a Kivitelező weboldalán a személyes és céges adataival.
   Ezen adatokkal a Kivitelező CRM rendszere azonnal és automatikusan kiállítja jelen szerződés hivatalos, adatokkal kiegészített, elektronikus változatát és automatikusan elküldi a Megbízó részére. Szerződés elfogadásnak minősül továbbá az is, ha Megbízó a megbízási díjat átutalja Kivitelezőnek a megjelölt bankszámlaszámra a szerződés kiküldése utáni időpontban.
  9. Kivitelező, előzetes megbeszélés nélkül beérkezett megbízási díj alapján, és / vagy a Megbízó a szerződés elfogadáshoz szükséges űrlap kitöltése alapján viszont nem köteles a megbízást automatikusan elfogadni. Az automatikus szerződés megküldés után Kivitelező értesítést kap a CRM rendszeréből a Megbízó által elfogadott szerződés létrejöttéről, amelyet ő is jóváhagy a programozott folyamat segítségével és automatikus megerősítést küld ezzel a Megbízónak a szerződés létrejöttéről. Amennyiben Kivitelező nem fogadja el a szerződést, vagy problémát talál a Megbízó adataiban, válasz e-mailben közli a kapcsolattartóval.

2. A MEGBÍZÓ VÁLLALÁSAI, KÖTELEZETTSÉGEI

  1. A Felek megállapodása alapján Megbízó köteles az internetes megjelenéssel kapcsolatos önálló ügyintézéséről, ezzel kapcsolatos tevékenységéről illetve a Felek együttműködését érintő lényeges kérdésekről a Kivitelezőt tájékoztatni.
  2. A Megbízó a szerződés 4. pontja szerint köteles díjat fizetni a Kivitelezőnek.
  3. Megbízó vállalja, hogy a Kivitelező együttműködési és elszámolási rendszerét megismeri és elfogadja.
  4. Megbízó vállalja, hogy a hello@websiker-ugynokseg.hu e-mail címet elfogadja hivatalos kapcsolattartási és kommunikációs útvonalnak, gondoskodik ezen e-mail cím biztonságosnak nyilvánításáról levelezési
   rendszerében és arról, hogy folyamatosan ellenőrzi az innen kapott e-maileket. Ezzel biztosítja, hogy folyamatos legyen a kommunikáció és hogy minden adatról, kérésről, kérdésről időben értesüljön.
   Megbízó vállalja továbbá azt is, hogy a kapott leveleket 3 munkanapon belül nyugtázza (jelzi válasz emailben, hogy megkapta, megértette, elfogadta, akkor is, ha különösebb válasza nincs a témával kapcsolatban).
  5. Megbízó az adott helyzetben általában elvárható módon köteles elősegíteni Kivitelező kötelezettségeinek a teljesítését, ezen belül különösen a szükséges iratokat, adatokat a Kivitelező  rendelkezésére bocsátani, továbbá a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb tájékoztatást megadni.
  6. Számlázási kérdésekben a Megbízó kizárólag a Kivitelezővel egyeztethet. A külső szolgáltatóknál, alvállalkozóknál neve, cégneve alapján nem tudják azonosítani, így információt sem tud kapni ezekben a kérdésekben.
  7. Amennyiben a megbízás elvégzéséhez Megbízó nem biztosítja a szükséges anyagokat és információkat az e-mailben egyeztetett és megbeszélt határidőre, Kivitelező adminisztrációs kötbért számolhat fel a kiesett időszak munkáinak pótlására. Az adminisztrációs kötbér az adott időpontra tervezett munka díjának egyszeri 50%-a. Kivitelező a munkát ez esetben jogosan egyéb megbízásainak elvégzése utáni időpontra napolhatja, amely maximum 30 naptári nap.
  8. Megbízó vállalja, hogy legkésőbb a befizetéstől számított egy éven belül kéri a kivitelezési tevékenység elvégzését a befizetett rendelkezésre állási díj teljes mértékéig. Ezen idő alatt Kivitelező és valamennyi munkatársa a tevékenységével és az ahhoz szükséges idejével a Megbízó rendelkezésére áll. Kivitelező a megbízási díj befogadásával vállalja, hogy a megbeszélt időpontokbanban konzultációval, kivitelezési tevékenységgel Megbízó rendelkezésére áll, munkanapokon 10.00-17.00 óra között, ezért Felek a befizetett összeget rendelkezésre állási díjnak tekintik.
  9. Megbízó tudomásul veszi, hogy az ő együttműködésének elmaradása, vagy elhúzódása következtében Kivitelezőt adminisztrációs költségek és áttételesen bevétel kiesés terheli, mivel adott időintervallumban vagy időpontban más tevékenység végzését nem tervezi be, így a kiesett időpont újraértékesítése extra feladat és költség számára.
  10. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa (időben) fel nem használt, befizetett rendelkezésre állási díjra a szerződéskötéskor Kivitelező teljes mértékben igényt tartott, ezért annak Megbízó általi teljes vagy részleges visszakérésekor 50.000.- Ft + áfa adminisztrációs díjat számol fel.
  11. Megbízó együttműködésének elmaradásából adódóan a megadott határidőn, vagy ennek hiányában egy éven túl elhúzódó kivitelezés esetén Kivitelező nem fizet vissza megmaradt kivitelezési díjat.
  12. Megbízó vállalja, hogy az elszámolási rendszer által küldött automatikus e-maileket és a benne foglalt munkavégzés leírását, annak munkaidejét és díját a megállapodás szerinti 5 munkanapon belül elbírálja, vagy ezen túl automatikusan elfogadottnak tekinti.

3. A KIVITELEZŐ VÁLLALÁSAI, KÖTELESSÉGEI

  1. A Kivitelező köteles a Megbízó érdekeit szem előtt tartva legjobb tudása szerint a feladatait ellátni.
  2. A Kivitelező, mint adatfeldolgozó és az általa igénybe vett további adatfeldolgozó felel az adatfeldolgozással összefüggésben a Megbízót, mint adatkezelőt az ezen minőségében a Kivitelező tevékenységéből eredően ért bármely kár vonatkozásában.
  3. A Kivitelező mindig tájékoztatja az esetleges tudomására jutott és/vagy elvégzett munkáról, domain és/vagy tárhely, egyéb igénybevett külső szoftver változtatásokról a Megbízót.
  4. A Kivitelező köteles az egyes részfeladatok megbízásának várható elkészülését e-mailes kommunikációban tisztázni Megbízóval, és a tervezett dátumot betartani. 
  5. Amennyiben a Kivitelező minden rendelkezésére álló anyag, információ birtoklásának ellenére és a Megbízótól kapott háromszori írásos felszólításra sem készül el az adott határidőre, naptári hetenként 10% kedvezmény jóváírására kötelezhető az adott részfeladat díjából és további 10% kedvezményt kell biztosítania a Megbízónak a részfeladat kivitelezési árából kárpótlásként.
   10 hét eltelte után a Megbízó rendkívüli felmondással élhet és a fennmaradó egyenleg visszajár. Az addig elvégzett részfeladat az adott megbízásból díjmentesen a Megbízót illeti meg.
  6. A Megbízónak lehetősége van közvetlenül is felkeresni a Kivitelező partnereit beállításokkal, esetleges problémákkal kapcsolatos kérdésekben a domain neve bediktálásával – mint azonosító. – , de Kivitelezőnek kötelessége ellátni az ilyen jellegű kéréseket, amennyiben a Megbízó hozzá fordul kérésével. Kivitelező 3 munkanapon belül köteles a kérést továbbítani és az esetleges problémát, megrendelést vagy hibaelhárítást megkezdeni.
  7. Kivitelező vállalja, hogy az elvégzett munkákról mindig precíz elszámolást vezet és elérhetővé teszi a Megbízó számára ennek ellenőrzését egy erre a célra kialakított biztonságos felületen keresztül, amelynek elérhetőségét a munka megkezdésével elküld a Megbízó részére. 
  8. Kivitelező továbbá vállalja, hogy minden elvégzett munkáról automatikus CRM rendszer üzenetet küld a Megbízónak, amelyben egyértelmű lehetőséget biztosít az adott feladat elfogadására, vagy elutasítására. Ez automatikusan küldött e-mail teljesítési igazolásként funkcionál. 
  9. Kivitelező az elszámolási rendszer által küldött automatikus e-mailekre Megbízó által küldött kéréseket, kérdéseket, javításokat a lehető legrövidebb határidővel kivizsgálja és szükség esetén korrigálja. 
  10. Kivitelező vállalja, hogy Megbízó hivatalos email címét elfogadja hivatalos kapcsolattartási és kommunikációs útvonalnak, gondoskodik ezen e-mail cím biztonságosnak nyilvánításáról levelezési
   rendszerében és arról, hogy folyamatosan ellenőrzi az innen kapott e-maileket. Ezzel biztosítja, hogy folyamatos legyen a kommunikáció és hogy minden adatról, kérésről, kérdésről időben értesüljön.
   Kivitelező vállalja továbbá azt is, hogy a kapott leveleket 3 munkanapon belül nyugtázza (jelzi válasz emailben, hogy megkapta, megértette, elfogadta, akkor is, ha különösebb válasza nincs a témával kapcsolatban).

4. A KIVITELEZŐ DÍJAZÁSA ÉS GARANCIÁI

  1. Megbízó a Kivitelezőnek előre fizeti az általa elvégzendő és/vagy ügynökölt munkák, szolgáltatások és igénybe venni tervezett eszközök / szoftverek díját akként, hogy feltölti kivitelezői keret egyenlegét (a továbbiakban: egyenleg) a Kivitelező bankszámlaszámára átutalással. A feltöltendő keretről Felek minden esetben előzetes megállapodást kötnek hivatalos e-mail címükkel történő kommunikációjuk során. 
  2. A választható egyenleg feltöltési szinteket a 2. számú mellékletbe foglalt Elszámolási táblázat tartalmazza. A kettes számú melléklet közvetlen linkje: https://docs.google.com/document/d/1JI6AZRByHfHHJ70hn6HsTBSo03Hf6nrQZ7jRQW7RG30/edit?usp=sharing
  3. Kivitelező az átutalás előtt díjbekérőt, az átutalást követően pedig elektronikus számlát állít ki Megbízónak a megbeszélt összegről.
  4. Kivitelező a megbízásokat percdíj alapú elszámolásban – kivéve, ha Fekek előzetesen egyeztetve fix díjszabásra változtatták megállapodásukat – a Megbízó által előzetesen feltöltött egyenlegből végzi.
  5. Kivitelező sávos kedvezményrendszert alkalmaz, amelynek óradíjai és ezáltal percdíjai a feltöltés összegétől függenek, és kivitelezői területenként lebontva tartalmazza az árakat és adott kedvezmények mértékét. A sávos kedvezményrendszert a 2. számú mellékletbe foglalt Elszámolási táblázat tartalmazza.
  6. Kivitelező a 2. számú melléklet szerinti Elszámolási táblázattól eltérő kivitelezői árakat csak speciális esetben – pl. alvállalkozó váltása esetén – előzetes írásos kommunikáció és a Megbízó részéről történő beleegyezés alapján alkalmazhat. 
  7. A 2. számú melléklet és a benne foglalt díjak változásairól a Kivitelező minden esetben előre köteles tájékoztatni a Megbízóját. A szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül azonban Kivitelező nem változtathatja meg a vállalt díjszabást, amíg Megbízónak feltöltött egyenlege van. Kimerült egyenlegnél a díjszabás újratárgyalható egy éven belül is.
  8. Amennyiben az 2. számú melléklet módosított tartalmával Megbízó nem ért egyet, úgy hivatalos e-mail címéről írásban tájékoztatni köteles a Kivitelezőt. Felek közös, kölcsönösen megfelelő megállapodást köthetnek a kérdéses esetekben, amelyet e-mailes kommunikációjuk igazol.
  9. Kivitelező nem köteles folytatni a Megbízott által adott megbízásokat, amennyiben a Megbízott egyenlege kimerült és nem került feltöltésre. Kivitelező az egyenleg várható kimerülését e-mailben jelzi, Megbízó pedig a Kivitelező által vele megosztott elszámolási táblázat alapján követheti egyenlege állását.
  10. Amennyiben a Megbízó a megbízást nem tekinti számára elfogadható minőségűnek, kérheti annak javítását. Amennyiben három módosítás ellenére sem teljesül elfogadhatóan és/vagy a vállalt határidőn belül:
   1.
   a Megbízó által érthetően, egyértelműen megfogalmazott
   2. a Kivitelező által megértett, és egyértelműen elfogadott és vállalt megbízás, Megbízó garanciális jóváírást igényelhet a Kivitelezőtől. A jóváírás történhet más, újabb megbízás formájában, vagy három, nem elfogadható minőségű teljesítés után a befizetett, fennmaradó egyenleg jóváírásával és visszautalásával Megbízó részére.
  11. Kivitelező szintén kezdeményezheti a befizetett fennmaradó egyenleg jóváírását és visszautalását Megbízó részére, amennyiben nem lát megoldást a vitás esetek rendezésére és nem kíván további megbízást vállalni a Megbízótól. 
  12. Az esetleges visszautalás a befizetés mértékétől függően Kivitelező 30 napon belül köteles megkezdeni, azonban önállóan dönthet úgy, hogy havonta maximum 250.000 forint összegekre bonthatja és több részletben utalja vissza a fennmaradó egyenleget.
   Kivitelezőnek törekednie kell a minél előbbi vitarendezésre és visszautalásra, szándékosan nem tarthatja vissza a fennmaradó összeget, azonban nem köteles kockáztatni saját cége biztonságát. A visszautalás több részletre bontását Megbízó nem köteles elfogadni, amennyiben a kivitelezéssel kapcsolatos jogos panasza van a 4/j pont szerint és annak semmilyen békés megoldására nem találnak megoldást a Felek.
  13. Kivitelezőnek nem kötelessége ügynökölni és továbbszámlázni külföldi hirdetési szolgáltatók – pl.: Facebook, Instagram, Google Ads…stb. –  hirdetéseit, a feltöltött keretegyenleg ilyen célokra nem használható fel, csak az 1. számú mellékletben felsorolt szolgáltatásokra, vagy írásos kommunikációban kötött megegyezésben vállalt feladatokra vehető igénybe. A hirdetések megjelenítési és/vagy kattintási költségét Megbízó a saját számlájáról biztosítja bankkártyás fizetéssel.
   Kivitelező kivételes esetekben, saját döntése alapján vállalhatja ezen összegek egyenlegből történő finanszírozását, de jogában áll azt a magyarországi őt terhelő adókkal és adminisztrációs díjjal terhelni.
  14. Amennyiben az egyenleg befizetése után 30 napon belül a megbízással kapcsolatos munkafelvétel és e-mailes / telefonos kommunikáció nem kezdődik meg, a Megbízó elállhat vásárlási szándékától és a befizetett összeg maradéktalanul egyösszegben visszajár.

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

  1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A benne foglalt és ügynökölt előfizetéses szolgáltatások a regisztrációtól – kiegyenlített számla esetén – számítva a kommunikált időtartamra érvényesek. Amennyiben az ügynökölt előfizetéses szolgáltatás meghosszabbítását Megbízó nem kéri és díját nem rendezi az évforduló lejárata előtt, a szolgáltatás automatikusan megszűnik. A szolgáltatási díj fizetése előre, egy összegben történik. Kivitelező előfizetési időszakon belüli felmondás esetén az előfizetési díjat sem részben, sem egészben visszaigényelni nem tudja. 
  2. A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, az erre vonatkozó megállapodásukban egymással elszámolnak.
  3. Felek bármelyike a jelen szerződést írásban bármikor –  90 (kilencven) napos felmondási idő mellett, amely felmondás kizárólag a naptári hónap utolsó napjára szólhat – indokolás nélkül felmondhatja.  A Felek a szerződés megszűnésére tekintettel egymással elszámolnak.
  4. Szerződő Felek bármelyike a jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből származó lényeges kötelezettségét súlyosan vagy az erre figyelmeztető írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, vagy az ilyen szerződésszegést a felszólításban megjelölt megfelelő határidőn belül nem orvosolja, illetve amennyiben egyébként olyan magatartást tanúsít, hogy a szerződéses jogviszony fenntartása a féltől ésszerűen nem várható el.
  5. A szerződés felmondása – amennyiben e-mailes kommunikáció nem jár eredménnyel – postai úton, tértivevényes levélben is lehetséges.

6. TITOKTARTÁS

  1. A jelen szerződés aláírásával mindkét fél vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt és szerződésbontástól számított további 5 évig a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat, megállapodásuk és együttműködésük alatti levelezéseiket, megbeszéléseik részletei megtartják és azokat harmadik személy részére a szerződő felek által kiadott előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem adják ki semmilyen formában. Amennyiben a jelen szerződés titokvédelmi rendelkezéseit bármelyik szerződő fél igazoltan, bizonyíthatóan megszegi, a szerződésszegő fél a ténylegesen felmerült kártól független, egyösszegű titoksértési kötbért köteles megfizetni a másik fél részére 8 naptári napon belül, az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől kezdődően. A titoksértési kötbér összege 4.000.000 Ft azaz négy-millió Forint

7. EGYEBEK

A Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden nézetkülönbséget, vitát elsődlegesen tárgyalásos úton törekszenek rendezni, melynek során a megoldásra törekedve egymással kölcsönösen együttműködnek. 

A  megbízást a Megbízó a jelen szerződés alatt lévő űrlap kitöltésével fogadja el, Kivitelező a beküldött űrlap adatai ellenőrzése után e-mailes visszajelzésével igazolja a szerződés elfogadását és megküldi a szerződés adatokkal feltöltött PDF változtatát a megbízó részére.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a mindenkor hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) rendelkezései szerint kell eljárni. . Amennyiben jelen szerződésből fakadó jogvitát felek békés úton nem tudják elrendezni, úgy hatáskörtől függően felek kikötik A Váci Járásbíróság – 2600 Vác, Budapesti főút 14. – kizárólagos illetékességét.

Felek a jelen szerződést a köztük lévő szerződéses kapcsolat pontosításán túl a hatályos  Infotv. és GDPR rendelet rendelkezéseire (az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni)  is tekintettel foglalják írásba és – annak közös elolvasását és kétséget nem hagyó értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

A szerződés hatályba lépésének napja: a Kivitelező bankszámlaszámára befizetett egyenleg megérkezésének dátuma. 

A szerződés elfogadása az alábbi weboldalon történő űrlap pontos kitöltésével és az elfogadásáró szóló rész kipipálásával és az űrlap beküldésével fogadható el a Megbízó részéről. 

A Kivitelező ez esetben e-mailes visszaigazolással fogadja el a szerződést Megbízótól.

Kérlek, hogy gondosan töltsd ki az űrlapot, mert ügyfélnyilvántartó rendszerünk ez alapján készíti el automatikusan a végleges szerződésed!

A beküldés után kollégánk leellenőrzi és küldi számodra a végleges PDF verziót és a díjbekérőt az együttműködés elkezdéséhez.

+36 20 974 6601